Từ điển MTrường

vietlinh
SmartESol

TRA CỨU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đơn vị đo

 

HẰNG SỐ HOÁ HỌC, VẬT LÝ

Tính chất vật lí

Tính chẤT hoá hỌC

Đầu trang

KỸ THUẬT

Bơm, bít kín