Pháp luật quản lí chất nguy hại
Hôm nay:   
click for free hit counter
get a free hit counter
An toàn môi trường

VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI NỘI ĐỊA

Pháp luật chất nguy hại > Hướng dẫn > Vận chuyển > Chất thải nguy hại > Vận chuyển chất thải nguy hại nội địa

VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI NỘI ĐỊA

Điều kiện hành nghề vận chuyển CTNH:

Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH phải tuân theo quy định tại mục 1 phần II  Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Cụ thể như sau:

 • Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá  trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; hoặc có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi  trường được cơ quan có  thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận  trước ngày 01/07//2006. Đối với cơ sở đã hoạt động  trước ngày 01/07//2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt  tiêu chuẩn môi  trường  thì phải  tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, phương án, biện pháp, kế hoạch phù hợp. Cụ thể như sau:  
  1. Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng
  2. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
  3. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe
  4. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố
  5. Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố
  6. Kế hoạch xử  lý ô nhiễm và bảo vệ môi  trường tại cơ sở khi chấm dứt hoạt động.
 • Phương  tiện,  thiết bị  chuyên dụng  cho  việc  thu  gom, vận  chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu sau:
  1. Phương tiện vận chuyển đã được đăng ký lưu hành 
  2. Phương  tiện vận chuyển được lắp đặt  thiết bị cảnh báo và xử  lý khẩn cấp sự cố khi vận hành
  3. Đối với phương  tiện vận chuyển CTNH có  tính nguy hại cao  thì phải được trang bị hệ thống định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác và  ghi lại  hành  trình vận  chuyển CTNH của phương  tiện  theo  yêu cầu của cơ quan xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc của cơ quan cấp phép (CQCP).
  4. Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường,  không  làm lẫn  các  loại CTNH với  nhau;  được  chế tạo từ  các vật  liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH
  5. Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa  theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
 • Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở, đặc biệt là khu vực vệ sinh phương tiện, bãi tập kết phương tiện, khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời hoặc phân loại CTNH (nếu có).
 • Có  ít nhất một cán bộ kỹ  thuật có  trình độ từ  trung cấp kỹ  thuật  trở lên  thuộc chuyên ngành hóa học, môi  trường hoặc tương đương để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật; có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị.

Trách nhiệm của chủ vận chuyển CTNH:

Khi thực hiện vận chuyển CTNH các chủ vận chuyển cần thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại mục 2, phần IV Thông tư 12/2006/BTNMT. Cụ thể như sau:

 • Chỉ được phép bắt đầu hoạt động sau khi được Cơ Quan Cấp Phép cấp Giấy phép Quản lý CTNH.
 • Sau khi được cấp phép, thông báo nội dung Giấy phép Quản lý CTNH cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã nơi có cơ sở vận chuyển.
 • Thực hiện các nội dung của Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương đã nêu ở mục 2.1.1 điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
 • Thực hiện đúng quy  trình kê khai và sử dụng Chứng từ CTNH  theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 của Thông tư 12/2006/BTNMT. Nếu chủ vận chuyển đồng thời là chủ nguồn thải và/hoặc chủ xử  lý, tiêu huỷ đối với một số  loại CTNH nhất định thì chủ vận chuyển tự ký nhận và lưu các liên tương ứng của Chứng từ CTNH.
 • Mọi hành vi vận chuyển CTNH không tuân thủ các quy định  trong Giấy  phép Quản lý CTNH  hoặc  không  có Giấy  phép Quản lý CTNH,  sai với Chứng từ CTNH  hoặc  không  có Chứng từ CTNH  đều bị  coi  là  hành  vi vận chuyển bất hợp pháp CTNH và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Vận chuyển CTNH theo lộ trình tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, bảo đảm an  toàn giao  thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông. 
 • Trong trường hợp thuê phương tiện đường biển hoặc đường sắt (kể cả vận chuyển xuyên biên giới), phải phối hợp với bên cho  thuê phương  tiện xây dựng phương  án đóng  gói, bảo quản CTNH phù hợp, bảo đảm vận  chuyển  an toàn để trình Cơ Quan Cấp Phép  phê duyệt (trường hợp vận chuyển xuyên biên giới thì trình Cục Bảo vệ môi trường) .
 • Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, lập báo cáo về tình hình hoạt động Quản lý CTNH gửi Cơ Quan Cấp Phép theo mẫu tại Phụ lục 4 (B) của Thông tư 12/2006/BTNMT
 • Khi  chấm dứt  hoạt động, phải  thông báo bằng văn bản  và nộp lại

Giấy phép Quản LýCTNH cho Cơ Quan Cấp Phép  , đồng thời bảo đảm thực hiện kế hoạch về xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động (đã xây dựng khi lập hồ sơ đăng ký hành nghề).

Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý tiêu huỷ chất thải nguy hại

Các trường hợp chủ vận chuyển phải lập hồ sơ đăng ký giấy phép QLCTNH mới

Theo quy định tại mục 2 phần III của thông tư số 12/2006/TT-BTNMT Chủ vận chuyển lập hồ sơ đăng ký Giấy phép QLCTNH mới trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi đồng thời chủ vận chuyển và địa điểm cơ sở
 • Chủ vận chuyển hoạt động trên địa bàn một tỉnh theo Giấy phép QLCTNH do CQCP ở địa phương cấp có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động sang tỉnh khác thì phải làm thủ tục đăng ký Giấy phép QLCTNH mới với Cục Bảo vệ môi trường.

Các trường hợp chủ vận chuyển phải đăng ký điều chỉnh giấy phép QLCTNH

Theo quy định tại mục 2 phần III của thông tư số 12/2006/TT-BTNMT Chủ vận chuyển phải đăng ký điều chỉnh Giấy phép QLCTNH trong các trường hợp sau:

 • Đã có Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành
 • Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, trọng tải, thể tích thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời;
 • Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại CTNH đăng ký vận chuyển
 • Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động vận chuyển (chỉ áp dụng trong trường hợp Giấy phép do Cục Bảo vệ môi trường cấp với địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên).
 • Thay đổi chủ vận chuyển CTNH (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở hoặc thay đổi địa điểm cơ sở mà không thay đổi chủ vận chuyển

* Cách thức thực hiện

 • Gửi hồ sơ tới Cục Bảo vệ môi trường đối với chủ vận chuyển CTNH có địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên (kể cả các chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ hoạt động trên địa bàn một tỉnh theo Giấy phép QLCTNH do CQCP ở địa phương cấp, nhưng có nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động sang tỉnh khác).
 • Gửi hồ sơ tới Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với chủ vận chuyển CTNH có địa bàn hoạt động trong tỉnh.

Thành phần số lượng hồ sơ

Theo quy định tại mục 3 phần III của thông tư số 12/2006/TT-BTNMT thành phần hồ sơ xin cấp giấy vận chuyển chất thải nguy hại như sau :

 • Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 (A.1) thông tư số 12/2006/TT-BTNMT
 • Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương
 • Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô , diện tích, sơ đồ chức năn g, quy hoạch, thiết kế kiến trúc...).
 • Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH, gồm các nội dung sau:
 1. Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thu ật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, qu y mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại CTNH có khả năng quản lý…), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thôn g tư này
 2. Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành của các phương tiện vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật...
 • Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật k iểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời CTNH, khu vực vệ sinh phương tiện, bãi xe…), gồm các nội dung sau:
 1. Mô tả chi tiết đặc tín h kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi tr ường (chức năng, công suất, quy mô , kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…;
 2. Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế...
 • Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
 • Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, th iết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác
 • Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dun g: kế hoạch , quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật k iểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết b ị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác.
 • Kế ho ạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác.
 • Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dun g: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó kh ẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thôn g…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện tho ại, tr ình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác.
 • Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.
 • Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
 • Hợp đồng ngu yên tắc về việc vận chuyển CTNH với chủ xử lý, tiêu hu ỷ có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH do CQCP có thẩm quyền cấp theo quy định tại Mục 3 Phần I của Thông tư này.
  Đơn đăng ký các thông tin th uộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký h ành nghề vận chuyển CTNH để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết) , bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do

Theo quy định tại <phụ lục 2 (A2) >của thông tư số 12/2006/TT-BTNMT trường hợp đăng ký gia hạn và điều chỉnh giấy phép thì thành phần hồ sơ như sau :

 • Đơn đăng ký gia hạn và điều chỉnh giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại.
 • Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có
 • Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch về : kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường ; kế hoạch xử lý và bảo vệ môi trường khi hoạt động chấm dứt ; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố ; kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe trong vòng một năm gần nhất.
 • Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (B) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT trong vòng một năm gần nhất
 • Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ qu an có thẩm quyền v à trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất
 • Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

 • Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có là 12 ngày.
 • Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết là 5 ngày
 • Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại là 20 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân là chủ vận chuyển chất thải nguy hại.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cục bảo vệ môi trường
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại.

Lệ phí

Mức phí quy định cụ thể ở từng đại phương

Mẫu đơn

Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 (A.1) thông tư số 12/2006/TT-BTNMT.

Thời hạn hiệu lực của giấy phép

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép QLCTNH cấp lần đầu tiên hoặc cấp mới cho chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH là 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp. Giấy phép QLCTNH được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 05 (năm) năm
Thủ tục gia hạn Giấy phép được tiến hành theo trình tự tương tự như thủ tục xin cấp giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

Tài liệu tham khảo

Hướng dẫn quản lí chất nguy hại theo pháp luật: http://plcnh.environment-safety.com

Cập nhật: 21/11/2009.

GIỚI THIỆU

Trang chủ ~ Tin tức  ~ Quản lý chất nguy hại ~ Thuật ngữ
Văn bản pháp quy ~ Tiêu chuẩn quy chuẩn ~ Hướng dẫn pháp luật ~ Danh mục tài liệu 
Hỏi đáp ~ Liên hệ ~ Điều kiện sử dụng ~ Sơ đồ website