Pháp luật quản lí chất nguy hại
Hôm nay:   
click for free hit counter
get a free hit counter
An toàn môi trường

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Pháp luật chất nguy hại > Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Trang này thống kê các tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật viện dẫn trong văn bản pháp quy quản lí chất nguy hại. Nghiã là các tiêu chuẩn và quy chuẩn này là bắt buộc áp dụng.

TIÊU CHUẨN

Hoá chất nguy hiểm

 • TCVN 5507 - 2002. Hóa chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển.
 • CVN 6406 : 1998: Sử dụng bao bì trong sản xuất- Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 6714 : 2000:Chai chứa khí hóa lỏng ( trừ axetylen và khí đốt hóa lỏng). Kiểm tra tại thời điểm nạp khí
 • TCVN 6304 : 1997: Đóng gói các khí đốt hóa lỏng
 • TCVN 6871 : 2000, TCVN 5331 - 91, TCVN 7052 : 2002: Đóng gói axetylen hòa tan
 • TCVN 6707 : 2000:
 • TCVN 5507 : 1991:
 • TCVN 2622 : 1995, TCVN 4604 : 1998: Quy định về nhà kho, nhà xưởng
 • TCXDVN 46 : 2007: Chống sét cho công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
 • TCVN 6153 : 1996: Thiết bị chịu áp lực
 • TCVN 6421 : 1998, TCVN 6422 : 1998, TCVN 6423 : 1998, TCVN 6425 : 1998:

Chất thải nguy hại

 • TCVN 7629 : 2007:Ngưỡng chất thải nguy hại
 • TCXDVN 320 : 2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 6707 : 2002: Chất thải nguy hại- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

Chất phóng xạ

 • TCVN 7173 : 2002: An toàn bức xạ - Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ
 • TCVN 6869 : 2001: An toàn bức xạ - Chiếu xạ y tế - Quy định chung
 • TCVN 4985 : 89: Vận chuyển an toàn chất phóng xạ
 • TCVN 6866 : 2001: An toàn bức xạ- giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng
 • TCVN 4985 : 1989 : Bao gói hàng hóa phóng xạ
 • TCVN 6867-1 : 2001: An toàn bức xạ. Vận chuyển an toàn chất phóng xạ. Phần 1: Quy định chung

Vật liệu nổ công nghiệp

 • TCVN 4586 - 1997. Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng.
 • TCVN 6174 - 1997. Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu.

Thuốc bảo vệ thực vật

 • TCVN 5139 - 2008. hương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa.
 • TCVN 5142 - 2008. Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các phương pháp khuyến cáo.

CÁC QUY CHUẨN KĨ THUẬT

 • QCVN 02:2008/BCT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN.
 • Dự thảo QCVN : 2009/BTNMT. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI http://www.nea.gov.vn/QLCTNH/QCVNnguongCTNH.doc

Hướng dẫn quản lí chất nguy hại theo pháp luật: http://plcnh.environment-safety.com

Cập nhật: 14/11/2009

GIỚI THIỆU

Trang chủ ~ Tin tức  ~ Quản lý chất nguy hại ~ Thuật ngữ
Văn bản pháp quy ~ Tiêu chuẩn quy chuẩn ~ Hướng dẫn pháp luật ~ Danh mục tài liệu 
Hỏi đáp ~ Liên hệ ~ Điều kiện sử dụng ~ Sơ đồ website